‌لاتک درصدد آن است که وکلای و مشاورین متخصص مرتبط با پرونده ومسئله‌ی خاص شما را به شما مرتبط سازد . اگر چه وکالت و مشاوره حقوقی امری تخصصی است و هریک از حوزه های، ثبتی و ملکی، جرایم رایانه ای و سایبری، قراردادی و خانواده،چک و سایر اسناد تجاری، کیفری، نفت و گاز و ... حیطه ای جدا از یکدیگر است، برای عموم موکلین امکان شناسایی متخصص هر حوزه مانند جامعه‌‌‎ی پزشکی میسر نیست. با ما با وکیل متخصص خود در ارتباط خواهید بود. از سویی دیگر لاتک با به کارگیری تمام تون خود از وکلا و مشاورین خود مطالبه‌‎ی رعایت اصول حقوقی و اخلاقی را نموده و از سوی دیگر، نظارت بر حسن رفتار وکیل و مشاور خود، تا وصول به نتیجه را برای موکلین خود تضمین میکند. با ما آسوده خاطر به دادگاه می‎روید.